پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387

اصول مدیریت زنجیره تامین  

 

مدیریت زنجیره تامین چیست ؟ مدیریت زنجیره تامین تلفیقی از هنر وعلم است که روش یافتن موادخام موردنیاز شرکت ها برای تولید یا خدمت رسانی رابهبود می بخشد. 

پنج جزء اصلی مدیریت زنجیره تامین عبارتند از: 

1- برنامه :برنامه بخش استراتژیک مدیریت زنجیره تامین است . شما برای مدیریت همه منابعی که برای برآورده ساختن تقاضای مشتری به کارمیروند به استراتژی نیازدارید. توسعه مجموعه متریک ها برای نظارت بر کارآیی،کاهش هزینه و تحویل با کیفیت بالا ی زنجیره تامین ، بخش اعظمی از برنامه ریزی را تشکیل می دهد.     

 

2- منبع : انتخاب تامین کنندگانی که کالاها و خدمات موردنیازشمارابرای ساخت محصول یا خدمت تحویل خواهند داد. فرایندهای قیمت گذاری،تحویل وپرداخت راتوسعه دهید و متریک هایی را برای نظارت و بهبود روابط با تامین کنندگان بسازید.و این فرایندها را در مدیریت موجودی کالاها و خدمات دریافتی از تامین کنندگان نظیر دریافت محموله هاوشناسایی آنان به کارگیرید.   

 

3- ساخت : دراین گام فعالیت های موردنیازبرای تولید،آزمایش،بسته بندی و آماده سازی برای تحویل صورت می گیرند.  

 

 

4- تحویل : بخشی که به لجستیک نیزمعروف است. هماهنگی دریافت سفارشات مشتریان ، توسعه شبکه ای از انبارها وراه اندازی سیستم صورتحساب برای پرداخت ها ، این بخش را تشکیل می دهند.  

 

 

5- بازگشت : بخش مشکل آفرین زنجیره تامین . ساخت شبکه ای برای دریافت نواقص و محصولات برگشتی از مشتریان و پشتیبانی از مشتریانی که با محصول تحویلی مشکل داشتند.   

 

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه کاری را انجام میدهد ؟  

این نرم افزارشامل مجموعه ای ازنرم افزارهای کاربردی است.هریک از پنج جزء فوق به صورت وظایف معینی درنرم افزارلحاظ شده اند.فروشندگان سعی دارند که این پنج جزءرادریک نرم افزارواحدعرضه نمایند.اما بسته نرم افزاری جامعی دراین زمینه وجودندارد. یکپارچه سازی قطعات مختلف نرم افزارکابوس به نظرمیرسد.بهتراست که نرم افزار زنجیره تامین به دونرم افزار تفکیک شود،یکی برای برنامه ریزی زنجیره تامین و دیگری برای اجرای گام های زنجیره تامین .  

 

نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین   Planning)  SCP )   یاSupply Chain 

ازیک الگوریتم ریاضی استفاده می کندکه جریان و کارآیی زنجیره تامین را بهبودمی بخشد و موجودی را کاهش می دهد. SCP کاملا به اطلاعات کسب شده بستگی دارد.برای مثال اگر شما سازنده کالاهای بسته بندی شده ی مصرفی هستید،چنانچه اطلاعات دقیق وکاملی درباره سفارشات مشتریان،داده های فروش،ظرفیت ساخت و قابلیت های تحویل محصول به سیستم ندهید،انتظارنداشته باشید که نرم افزارهای کاربردی برنامه ریزی اتان خیلی دقیق باشند.نرم افزارهای کاربردی برای هرپنج گام اصلی زنجیره تامین وجوددارند.

نرم افزار اجرای زنجیره تامین یا Supply Chain Execution) SCE)  گام های متفاوت زنجیره تامین را اتوماتیک می کند.این نرم افزار می تواندحتی شامل‌مسیریابی الکترونیکی ساده‌سفارشات از کارخانه تا تامین کنندگان باشد.

آیا پیش ازنصب نرم افزارزنجیره تامین به نرم افزار ERP نیاز است ؟ پاسخ به این پرسش می تواند جنجال برانگیزباشد.اگربخواهید نرم افزارهای کاربردی SCP را نصب کنید،شایدلازم باشدکه پیشترERP را نصب کرده باشید زیرا این گونه نرم افزارها متکی به اطلاعات نرم افزار ERP هستند.ازنظرتئوری شاید بتوانید اطلاعات موردنیازنرم افزارهای SCP را ازطریق سیستم های قدیمی نظیرصفحه گسترده اکسل به دست آورید،اما این اطلاعات را نمی توان سریع و با قابلیت اطمینان بالا ازتمام بخش های شرکت جمع آوری نمود.ERP می تواند همه اطلاعات را درنرم افزارکاربردی یکپارچه کند.و SCP می توانداز این منبع اطلاعاتی واحد به منظوربه روزرسانی اطلاعات استفاده کند.

برنامه های کاربردی SCE کمتربه جمع آوری اطلاعات از تمام بخش های شرکت نیازدارند،لذا چندان به وجود ERP وابسته نیستند.اما ازسویی ، برنامه SCE بایدبتواندبااینترنت و ERPیاSCP به صورت یکپارچه کارکند.برای مثال اگربخواهیدبرای برقراری ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان از یک وب سایت استفاده کنید،باید بتوانید اطلاعات موردنیازراازSCE ،SCP  و ERP استخراج نمایید و دروب سایت نمایش دهید.  

 

 هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟ 

 پیش ازظهوراینترنت ، نرم‌ا‌فزارزنجیره تامین فقط به منظورپیش بینی تقاضای مشتریان به کارمیرفت.اما اینک با وجوداینترنت ، شمامی توانیدازهرنقطه ای با اتصال به اینترنت،زنجیره تامین خودرابه زنجیره های تامین تامین کنندگان و مشتریان تان متصل نمایید.   

 

موانع برسرراه نصب نرم افزار زنجیره تامین کدامند؟

جلب اعتمادتامین کنندگان و شرکاء.  اتوماسیون زنجیره تامین کاردشواری است زیراپیچیدگی زیادی دارد. کارکنان شرکت باید عملکردخودراتغییردهند.فقط سازندگان بسیاربزرگ می توانندچنین تحولی را به وجودآورند. ازسوی دیگرباید تامین کنندگان و شرکاء نیزدراین باره با شما اتفاق نظرداشته باشند.

مقاومت دربرابرتغییر. اگرفروش سیستم مهای زنجیره تامین دشواراست،دردرون شرکت نیزبا مشکلات عدیده ای مواجه خواهید شد. کارکنان مایلند همچنان حجم عظیمی از اوراق را نزدخودنگاه دارند و دوست دارند به همین منوال نیزکارخودراادامه دهند.اگرشما نتوانیدآنهارامتقاعد سازیدکه استفاده از نرم افزاردروقت شان صرفه جویی میکند،آنها به همین روند ادامه می دهند.

درابتدا اشتباهات زیادی پیش می آید. درابتداپذیرش این سیستم ها ازسوی کارمندان بسیاردشواراست. سیستم های زنجیره تامین داده های برنامه ریزی شده را پردازش می کنند.اما درماههای اولیه پیاده سازی، سیستم هنوز نمی تواند فرایندهای شرکت را به خوبی اجراکند.برنامه ریزان شرکت ها باید دریابندکه هرگونه اطلاعات حاصل از سیستم به بازنگری و دستکاری‌نیازدارد. اگرآنهابه این موضوع واقف نباشند، تصورمیکنندکه سیستم بی مصرف است.