چهارشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1388

هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟ 

(از مستر جک لندن )  

 

و

  

شرح تصویر

1- اوضاع و شرایط همیشه آنگونه که پیش بینی می کنیم اتفاق نمی افتند.

2- سیستم های زنده دارای ابعاد و پیچیدگی هایی هستند که همه آنها را نمی شناسیم یا نمی توانیم با دانش و ابزار در دست آنها را تحلیل کنیم. هر چه سیستم پیچیده تر باشد این نارسائی بیشتر بروز می کند.

3- اجزاء یک سیستم پیچیده (مثلاً انسان در سازمان) ممکن است رفتارهای متفاوتی داشته باشند