جمعه 29 خرداد‌ماه سال 1388

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد!   

  

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت!   

 

ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد!  

 

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش    

  

و او یک ریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد    

  

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد!  

 

بدین سان بشکند هر دم سکوت مرگبارم را.   

 

 امروز سالگرد دکتر علی شریعتی ِ ... لطفا واسش یه فاتحه بفرستین ... مرسی  ...