دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1388

Consider World 

 without Engineers: 

  

مهندسان الکترونیک :
 Electronics Engineers

 

مهندسان مکانیک : 

Mechanical Engineers
   

مهندسان عمران  :  

Civil Engineers  

مهندسان ارتباطات  : 

Communication Engineers

 

مهندسان کامپیوتر : 

Computer Engineers

 

مهندسان هوا فضا (هوانوردی!):  

Aeronautical Engineers