شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1388

سلام سلام  ۹۹ تا سلام بهمنی های گل گلاب...

یکی اش مال خودم بود!(هیی هیی هیی)  

  

بهمنی های عزیز فردا قراره جمع شیم دانشگاه تا درباره ی 

 واحد هایی که می خوایم برداریم بحرفیم !

آخه می دونین که ساعت و روز بعضی از درسا با هم تداخل پیدا کرده!!! 

فردا همه بهمنی ها یونی جمع باشین. 

(یادتون نره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

به اوناییی هم که نمی دونن بگین! 

ممنون